Jill Fanshawe Kato's 'Asobi Sake set'.  Photo: Setsuo Kato